http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora

Author Details

Siregar, Qahfi Romula